Uygulama Bileşenleri

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS)

Dağıtım şebekesi üzerindeki bağlantı noktalarının, dağıtım hatlarının, şebeke elemanlarının yer aldığı; enerji alış/satış noktalarının görüldüğü sistemdir. Sistem şebekeye bağlanarak enerji satış ve dağıtım hizmetlerinden yararlanan abonelerin adreslerini de içerir. CBS, diğer bileşenlerin kullandığı adres ve coğrafi konum verilerinin güncel ve doğru olarak tutulmasının yanı sıra sistem kapsamındaki dağıtım ve satış işlemlerinin haritalar üzerinden etkin biçimde yerine getirilmesini sağlar. AYBS+’ın önerdiği ve ürünle bütünleşik çalışmasının sağlandığı ürün ‘Bentley Microstation’dır.

 

Abone Yönetim Sistemi

Dağıtım ve satış hizmetleri sağlanan tüketicilerin (abonelerin) kayıtlarının tutulduğu, satış işlemlerine ilişkin iş süreçlerinin yürütüldüğü, enerji satış/tüketim ve saha hizmetlerinin borç tahakkuklarının yapıldığı, faturaların düzenlendiği, tahsilatların gerçekleştirildiği;  açma/kesme, sayaç bağlama/sökme, denetim ve doğrulama gibi saha işlemlerinin yerine getirildiği sistemdir.

Alt modüller

 • Hizmet satış tarifeleri
 • Başvuru yönetimi
 • Performans analizleri
 • Abonelik işlemleri
 • Enerji Satış ve sözleşmeler
 • Saha işlemleri
 • Tüketim ölçme tahakkuk ve faturalama
 • İtirazlar ve tahakkuk düzeltmeleri
 • Taksitlendirme / Tahsilat / Kısmi tahsilat
 • Hukuksal işlemler
 • Raporlar

 

Stok Yönetim Sistemi

Saha işlemleri, dağıtım şebekesi yönetimi, bakım-onarım, satın alma gibi işlevlere girdi oluşturan malzeme ve hizmet (işçilik) kalemlerinin, stokların tutulduğu şirket depolarının tanımlandığı; malzeme/hizmet alım-satım ve giriş- çıkış hareketlerinin gerçekleştirildiği bileşendir.

Yatırım, bakım, tedarik işlemleriyle tam bütünleşik şekilde çalışır

Alt modüller

 • Stok  ve depo tanımları
 • Depo hareketleri

 

Dağıtım Şebekesi Yönetim Sistemi

Dağıtım şebekesine ilişkin planlamaları gerçekleştirdiği, şebekede yer alan varlıkların tanımlandığı ve varlık hareketlerinin izlendiği, şebeke tanımlarının yapıldığı, şebeke ölçümlerinin işlendiği, şebeke üzerindeki projelendirme ve işletim işlevlerinin yerine getirildiği bileşendir.

Alt modüller

 • Yatırım projeleri
 • İhaleler
 • Hakedişler 

 

Bakım Yönetim Sistemi

Dağıtım şebekesinde yapılacak bakımların planlanması ve gerçekleştirilmesi, arızaların onarım işlemlerinin başlatılması ve sonuçlarının işlenmesini sağlayan; bakım ve onarım için kullanılan araç, malzeme ve işçilik kaynaklarını ve maliyetlerini izleyen bileşendir. Bileşen; bakımlar için oluşturulacak ekiplerin belirlenmesini ve gerçekleşen bakımlara yönelik ekip performans analizlerini de sağlar.

Alt modüller

 • Kaynaklar ve yedek stoğu
 • Bakım planlama
 • İş emri yönetimi
 • Ekip planlama
 • Performans yönetimi

 

Enerji Alım Sistemi

Şirketlerin dağıtım ve satışını yaptıkları enerjinin üretici ve/veya toptan satış şirketlerinden satın alınmasına ilişkin sözleşmelerin, ikili anlaşmaların işlendiği; alım hareketlerinin izlendiği ve enerji alım tahminlerinin yapıldığı uygulama bileşenidir.

 

Satın Alma Sistemi

Şirketlerin işletme ve yatırımlar için gereksindiği tüm malzeme, varlık, araç ve hizmetlerin yurtiçinden ve/veya yurtdışından edinilmesi işlemlerinin yürütüldüğü uygulamadır. Satın alma isteklerinin girilmesi, satıcı tekliflerinin toplanması, satın alma süreçlerinin gerçekleştirilmesi, satıcı performansının izlenmesi, yatırımların gerçekleştirilmesi süreçlerini kapsar. 

Alt modüller

 • Yatırımlar
 • Stoklar
 • Teklif
 • Sipariş

 

Kalite Yönetimi Sistemi

Satın alınan malların (malzeme, yedek parça, varlıkların) teslim alınmasında giriş kalite kontrol işlemlerinin yapıldığı; satın alınan hizmetlerin niteliklerinin değerlendirilmesine ilişkin kayıtların yürütüldüğü bileşendir.

 

Doküman Yönetim Sistemi

Şirketlerde kullanılan ve üretilen tüm belgelerin kalite yönetim sistemlerine uygun olmasını sağlayan; şirketlere gelen ve şirketlerden gönderilen belgelerin kayıt altına alınmasını sağlayan bileşendir.

Aboneden ya da resmi kurumlardan gelen tüm evrakın sisteme kaydedilmesini ve daha sonraki kullanım için herhangi farklı bir bileşenden çağrılabilmesini sağlar. Sistemde belgeler nitelikleriyle birlikte saklanır, dokümanın kimlik, sözleşme vb. türüne göre izlemeler ve çıktılar mümkün kılınır.

 

İnsan Kaynakları Sistemi

Personelin özlük bilgilerinin yasal düzenlemelere uygun biçimde ve güncel olarak yürütüldüğü; personelin işe alma, atama, terfi gibi işlemlerinin yapıldığı; görev ve izin hareketlerinin işlendiği; şirket içi ve dışı eğitimlerin planlanıp gerçekleştirildiği; işe devamın izlenip maaş tahakkuku ve bordro uygulamalarının yapıldığı; personelin performansının değerlendirildiği, ödül-ceza uygulamalarının gerçekleştirildiği bileşendir.

Alt modüller

 • Özlük bilgileri
 • İzinler
 • Maaş tahakkuk ve bordro

 

Finans Yönetim Sistemi

Şirketlerin hazine yönetiminin gerektirdiği banka, fon, kredi vb. işlemlerinin yapıldığı; öngörülen ve gerçekleşen nakit akışının güncel olarak yaşatıldığı bileşendir.

 

Mali İşlemler Sistemi

Şirketlerin tüm mali işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirildiği; genel muhasebe kayıtlarının oluştuğu ve yasal defterlerin hazırlandığı; fatura, tahsilat ve ödeme işlemlerinin yerine getirildiği, cari hesapların tutulduğu; duran varlıklara ilişkin tüm yasal işlemlerin yapıldığı bileşendir. Yeni Türk Ticaret Kanunu gereği Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uygun mali tablolar çıkartılır.  Muhasebe sistemi mizandan kaynağa değin her aşamanın izlenebildiği bir yapıda tasarlanmıştır. E-defter ve e-fatura sistemleriyle entegre edilebilir bir yapıya sahiptir.

Alt modüller

 • Duran varlıklar
 • Cari hesaplar
 • Fatura
 • Çek ve senet
 • Genel muhasebe
 • Konsolidasyon ve yönetim raporları

 

Maliyet Ölçme ve İzleme Sistemi

Şirketlerde gerçekleştirilen dağıtım şebekesi yönetimi, bakım-onarım, enerji alış ve satışı, satın alma işlemlerinin maliyetlerinin ölçüldüğü; tüm maliyet kalemlerinin hesaplandığı ve hedeflenen maliyetlerden sapmaların izlendiği bileşendir. Bu bileşen, sistem kapsamındaki tüm uygulama bileşenlerinde oluşan verileri kullanarak gereksindiği maliyet verilerini sağlar.

 

Bütçe Sistemi

Şirketlerin enerji alışı, enerji satışı, yatırım, satın alma, personel, eğitim, şebeke işletimi, bakım-onarım vb. değişik amaçlı bütçelerinin hazırlanmasını; bütçelenen değerlerin gerçekleşme verileriyle karşılaştırılmasını sağlayan bileşendir. Bütçe uygulaması, sistem kapsamındaki diğer bileşenlere girdi oluşturarak ya da diğer bileşenlerde oluşan verilerden yararlanarak bütçeden sapmaların zamanında görülmesine olanak verir.

 

Kurumsal Değerlendirme ve Yönetim Bilgi Sistemi (İş Zekası)

Yukarıda sıralanan tüm operasyonel uygulama bileşenlerinde oluşan verilerin şirketlerin performans ve verimini ölçmek üzere raporlanmasını, bu amaçla performans ve kalite göstergelerinin tanımlanmasını sağlayan bileşendir. Hem holding ve şirket yöneticilerine hem de yasal düzenlemelerin gerektirdiği kurumlara sunulmak üzere izleme ve değerlendirme raporları üretilmesinde, anlık sorgulamaların yapılmasında, enerji satış tarife önerilerinin hazırlanmasında yararlanılan yazılım araçlarını kapsar.

 

UFRS Bazlı Raporlama Sistemi

Yeni Türk Ticaret Kanunu gereği uyulması gereken Uluslararası Finansal Raporlama Standardını baz alarak mali tabloların oluşturulmasını sağlar. Mali işler, satınalma, insan kaynakları gibi farklı bileşenlerle entegre çalışır. Otomatik oluşan UFRS fişleri ile kullanıcının iş yoğunluğunu azaltığı gibi, mevzuat konusunda yönlendiricidir .

 

AYBS bir USTA Bilgi Sistemleri A.Ş. ürünüdür.