Sistemin İşleyişi

AYBS+ enerji dağıtım ve satış şirketlerinin yasal düzenlemeler gereği yerine getirmek zorunda olduğu tüm işlemlerin yeni düzenlemelerce belirlenmiş kurallara uygun olarak yapılmasını sağlar. Şirketlerin EPDK (Enerji Piyasası Denetleme Kurumu), gibi üst kurumlara sunmak zorunda olduğu tarife önerileri, yük tahminleri, kalite göstergeleri, yatırım planları, faaliyet raporları gibi bilgileri ve çıktıları üretir.

 

AYBS+ enerji dağıtımı ve enerji satışına ilişkin işlemlerin sürelerini ve niteliklerini, maliyetlerini, gelir ve giderlerini ayrıştırılarak ölçülebilir kılar.

 

Yasal düzenlemelerin gerektirdiği kalite göstergesi ölçümlerinin yapılabilmesi için, AYBS+’da yerine getirilen tüm işlemlerin tüm iş adımlarının gerçekleşme süreleri sistem tarafından saptanır.


AYBS+ kapsamındaki işlevlerle gerçekleştirilecek şebeke yatırımlarının hakedişleri, enerji alımlarının ve enerji satışlarının tahakkukları, sözleşme bedeli, güvence bedeli gibi tutarlar, sistem tarafından, herhangi bir kullanıcı müdahalesi olmaksızın hesaplanır; tahakkukların düzeltilmesi de yine yasal düzenlemelerde öngörülen kurallar uygulanarak sistem tarafından, kullanıcı müdahalesi olmaksızın gerçekleşir.

 

AYBS+’dan üretilecek belgeler, çıktılar, raporların içerik ve biçimleri, yasal düzenlemelerde tanımlandığı gibidir.

 

AYBS+’da, entegre işleyiş ana unsurdur. AYBS+ kapsamındaki uygulama bileşenleri, işlemler gerçekleşirken -iş süreçlerinin gerektirdiği biçimde- birbirleriyle veri paylaşarak bir arada çalışır. Bir verinin ve işlemin kaynağı olan bileşen kesin olarak tanımlanır, aynı veri ya da işlemin başka bir bileşende yinelenmesi önlenir. AYBS+ ortamında çalışan bir kullanıcı, bir verinin hangi uygulama bileşeninde oluşturulduğunun ya da bir iş sürecinin gerçekleşmesi sırasında kaç ayrı bileşenin bir arada çalıştığını hissetmez

Örneğin;

1- Adres tanımları CBS’de yapılır; Dağıtım Şebekesi Yönetim Sistemi, Abone Yönetim Sistemi, Bakım Yönetim Sistemi, bileşenlerinde kullanılır.

2- Satıcı firma tanımı Satın Alma bileşeninde yapılır; Dağıtım Şebekesi Yönetim Sistemi, Bakım Yönetim Sistemi bileşenlerinde kullanılır.

3- Dağıtım şebekesindeki ekipmanlar birer varlık olarak Dağıtım Şebekesi Yönetim Sisteminde tanımlanır; Bakım Yönetim Sisteminde, Mali İşlemler-Duran Varlıklar bileşeninde kullanılır.

AYBS bir USTA Bilgi Sistemleri A.Ş. ürünüdür.