İş süreçleri ve uygulama kuralları

AYBS+ uygulama kuralları

AYBS+ ile gerçekleştirilecek işlemlerin ve veri girişlerinin yürürlükteki yönetmelik ve yönergelere uygunluğunu denetlemek, birtakım iş süreçlerinin sistem tarafından otomatik başlatılmasını sağlamak için yapılacak tanımları kapsar.

Örneğin; abonelik bağlantı başvurusuna süresi içinde yanıt verilmesi, son ödeme tarihi geçen faturalar için gecikme tutarlarının hesaplanması, kalibrasyon süresi dolan sayaçlar/aboneler için saha iş emirlerinin önerilmesi, iki dönem okuması yapılmayan aboneler için saha iş emri önerilmesi, dönem tüketimi belli bir değerden az/çok olan müşteriler için kaçak/usulsüz kullanım doğrulaması önerilmesi

Kurallar, sisteme kurulum/uygulama parametreleriyle tanıtılır; yasal düzenlemelerdeki değişiklikler yazılım değişikliği gerektirmeksizin sistem işleyişine yansıtılır.

 

İş Süreçleri

Sistem, iş ve belge akışını, iş süreçleri ve iş adımlarını göz önüne alarak yürütür; bir işin hangi adımda hangi girdiyi beklediği, hangi çıktıyı üreteceği tanımlıdır.

Örneğin:

1- Abonelik bağlantı başvurusunun yapılmasının ardından önce abonelik ücretleri tahsilatının gerçekleştirilmesi, ardından bağlantı anlaşmasının basılması.

2- Zamanı gelen bakım iş emirlerinin sistem tarafından açılması, ilgili iş biriminin uyarılması.

3- Otomatik ödeme talimatı olan müşterilerin borç dosyalarının bankalara gönderilmek üzere hazırlanması.

 

Bir iş adımı tamamlandığında izleyen iş adımı sistem denetiminde otomatik başlatılır, bir işin hangi aşamada olduğu ve tarihçesi her an izlenip sorgulanabilir.

Örneğin:

Müşteri sözleşmesinin sonlandırılmasında sayaç okuma ve kesme işleminin yapılıp yapılmadığı, güvence bedelinin iade edilip edilmediği.

 

Sistem, tüm iş sürecini yönlendirip denetler, bir iş adımının başlatılması için gereken tüm verilerin sistemde bulunduğunu saptayarak eksik ya da tutarsız veriyle iş yapılmasını önler.

Örneğin: Müşterinin tüm borçları tahsil edilmeden güvence bedeli iade edilemez; yüklenicinin dönem hakedişleri onaylanmadan ödeme yapılamaz; sonuç tutanağı hazırlanmadan yatırım ihalesi kaydı kapatılamaz.

 

Sistemle gerçekleştirilen tüm iş adımları, ileriye ve geriye doğru, işlemin yapıldığı tarih, saat ve işlemi yapan kullanıcı bilgileriyle birlikte izlenebilir.

Sistem, tüm işlemler için geriye dönük düzeltme yapılmasına olanak verir. İşlem iptalleri, veri bütünlüğünü bozmayacak ve yapılan düzeltme işlemi izlenebilecek biçimde gerçekleştirir.

Örneğin: Bir satın alma emrinin iptali, bir faturanın iptali, bir muhasebe fişinin iptali.

 

Onay Akışı

Sistem, bir iş biriminden diğerine iş aktarımı yapılırken ya da iş sürecindeki bir iş adımından diğerine geçilirken onay gerekip gerekmediğini saptar; onay gerektiren iş adımlarında yetkili kullanıcının onayı alınmadan işin sürdürülmesini engeller. Onay adımları -istenirse- elektronik imza kullanımıyla gerçekleştirilebilir.

Örneğin: Borcundan dolayı sözleşmesi feshedilmesi gereken abonelerin iş emirleri yetkili birimce onaylandıktan sonra oluşur.

Onay gerektiren iş adımlarında reddetme işlemi de yapılabilir; reddedilen işlem sonrasında otomatik olarak bir önceki iş adımına dönülür ve iş akışı dönülen adımdan yeniden başlar.

İş süreçleri gereği bir yöneticinin ya da bir üst düzeydeki yöneticinin onayını gerektiren durumlar çeşitli ölçütlerle (tutarın büyüklüğü, sözleşme tutarının dışına taşma, yurtdışı alım vb.) ve aşamalarıyla sisteme tanıtılabilir; onayda bekleyen işler ve onay işlemlerinin süreleri izlenebilir.

Örneğin: 1.000 TL’nin altındaki satın alma isteğinin şef, bu tutarın üstündeki isteklerin önce şef, sonra müdür tarafından onaylanması; onarım hizmeti için teknik servise verilecek iş emrinin birim yöneticisince onaylanması.

 

Uygulama Kuralları

Sistem, iş yapma kurallarının tanımlanmasını ve gerektiğinde güncellenmesini sağlayacak esnekliktedir, uygulama kuralları parametre değişiklikleriyle sisteme tanıtılabilir. Sistemle aşağıda örneklenen iş kuralları tanımlanabilir.

Hizmet Birimlerinin Çalışma Kuralları

İş birimlerinin hizmet verebileceği abone ve müşteriler için Abone Gruplarına, Müşteri Türlerine ve/veya yerleşimlere bağlı olarak uzmanlık birimleri oluşturur veya özel bir görevli tanımlanabilir.

Örneğin:

1-Sanayi abonelerinin tüm işlemleri Büyük/Özel Müşteriler birimince yapılır.

2-OSB’deki serbest tüketiciler için özel müşteri temsilcisi atanır.

3-Resmi Kurumlar’daki sitelerin bağlantı ve satış işlemleriyle özel bir görevli ilgilenir.

 

Birlikte Çalışma ve İş Aktarımları

Birimlerin örgüt yapısına uygun olarak şirket merkezi, bölge ve iş birimleri arasında birlikte çalışma ve iş aktarımı için kurallar tanımlanabilir.

Örneğin:

1-Bir depodaki malzemelerin bir başka depoya gönderilmesine izin verilmesi/verilmemesi.

2-Bir görevlinin eşzamanlı olarak birden çok birimde hizmet verebilmesi/verememesi.

3-Bir bölgenin saha iş emirlerinin bir başka bölgedeki görevlilerce yapılabilmesi/yapılamaması.

 

Tüketim Ölçmede Kullanılan Sayaç Teknolojileri

Satılan enerjinin ölçülmesinde kullanılan mekanik, elektronik, kartlı, uzaktan okumalı vb. sayaç türlerinin hangi abone grupları için kullanılabileceği kural olarak tanımlanabilir.

Örneğin:

1-Serbest tüketiciler ve sanayi abonelerinde elektronik sayaç kullanılır.

2-Kamu kurumlarında kartlı ya da uzaktan okumalı sayaç kullanılır; ön ödemeli uygulama yapılır.

 

Sayaç Okuma ve Tahakkuk

Enerji satışında uygulanacak sayaç okuma ve ödeme yöntemi ile sayaçtan ölçüm alınması/alınamamasına bağlı olarak yapılacak tahakkukun ve saha işleminin türü abone grupları dikkate alınarak kural olarak tanımlanabilir.

Örneğin:

1-Konut aboneleri için ön ödemeli uygulama yapılamaz; kamu kurumları için ön ödemeli uygulama yapmak zorunludur.

2-Serbest tüketicilerin sayaçları, sözleşmede belirlenen dönemlerde ve sıklıkta, diğer müşterilerinki EPDK yönetmeliklerinde tanımlanan dönemlerde okunur.

2-Konut abonesinin tahakkuk tutarı 10 TL’nin altında AYBS+’da tüketim bildirimi/fatura düzenlenmez.

3-Müşterinin sayacı iki dönem üst üste okunamazsa gaz kesilir.

4-Ön ödemeli uygulama yapılan abonelerin sayaçları 3 ayda bir doğrulama amacıyla okunur.

 

Tahakkuk Düzeltmeleri

Müşterilere enerji satışında gerek duyulan tahakkuk düzeltmelerinde EPDK düzenlemelerine göre uygulanacak yöntem, sayaçtan yapılan ölçümün güvenilirliğine göre kural olarak tanımlanabilir.

Örneğin:

1-Sayaçtan yanlış ölçüm yapıldıysa abone grubuna bağlı olarak kıyas tahakkuk yapılması.

2-Sayaç durmuşsa emsal tahakkuk yapılması ya da aboneye yeni sayaç bağlanarak ölçüm yapılması.

 

Tahsilat Biçimleri

Abone borçları vezneden, bankadan, çağrı merkezinden tahsil edilmesi sağlanır. Borçların nakit, banka havalesi, kredi kartı, çek vb. kullanılarak ödenmesi gibi yöntemler, ödeme yeri, abone grubu ve borç tutarı dikkate alınarak kural olarak tanımlanabilir.

Örneğin: Serbest tüketiciler çağrı merkezi aracılığıyla ödeme yapamaz; otomatik banka talimatı olan müşterilerin borçları çağrı merkezinden ve PTT veznelerinden tahsil edilemez.

 

Tahsilat Kuralları

Tahakkuk eden borçların tahsilatlarında gecikme cezasının uygulanması, taksitlendirme yapılması, parçalı tahsilat yapılması gibi kurallar borç tutarı ve/veya abone grubu dikkate alınarak kural olarak tanımlanabilir.

Örneğin:

1-Serbest tüketicilerin gecikme cezaları sözleşmede belirlenen kurala, diğer müşterilerin gecikmeleri ise EPDK yönetmeliklerinde tanımlanan yönteme göre hesaplanır.

2-Konut abonelerinin 100 TL’yi aşan borçları için en çok 2, 500 TL’yi aşan borçları için en çok 3 taksit yapılır.

 

Stok Durumu Kuralları

Uygun stok miktarlarının saptanmasında stok kaleminin durumunun dikkate alınması sağlanır.

Örneğin: “Kullanılamaz” ya da “yoldaki” durumundaki malzemelerin miktarları, bakım planı için gereken malzemelerin miktarları saptanırken dikkate alınmamalı.

 

Depolama Kuralları

Depolarda tutulabilecek malzeme türleri/grupları tanımlanabilir; sistem, bir malzemenin depo giriş işlemleri sırasında bu kuralın gerçekleşmesi için ilgili denetimi yapar.

Örneğin: Yatırım malzemelerinin yalnızca yüklenicilerce kullanılan yatırım deposuna teslim alınması; bakım-onarımda kullanılan yedek parçaların yalnızca yedek parça deposuna girebilmesi.

 

Sayım Kuralları

Sayım yapılırken, stok miktarlarını ve yerlerini değiştiren depo hareketlerinin yapılması/yapılmaması sisteme kural olarak tanımlanabilir.

 

Ödeme Kuralları

Satın alma türlerine göre ödeme koşulları tanımlanabilir, bu koşullara bağlı olarak ödeme işlemleri başlatılır.

Örneğin: Satıcıya/yükleniciye toplam sipariş tutarının belli bir oranıyla öndelik/avans verilmesi/verilmemesi; satıcıdan banka teminat mektubu almadan öndelik/avans verilmemesi.

AYBS+ ile ölçülecek tüm süre, gelir, gider, maliyet kalemleri için yasal düzenlemelerde yeralan ayrışma ve uygulanacak formüller sistemde uygulama kuralı olarak tanımlanabilir. Tanımlanan ayrışma yapısı ve ilgili ölçüm formülleri geçerlilik tarihleriyle ele alınır, eski tarihli ayrışma yapısı ve hesaplamalar bozulmadan korunabilir.

AYBS bir USTA Bilgi Sistemleri A.Ş. ürünüdür.