AYBS’nin Hedefleri 

Verimliliği Artırmak

AYBSile tüm işlemler, iş ve veri yinelemesi yapılmadan gerçekleştirilir. Süreçler sisteme tanımlı kurallara uygun olarak yönetilir. Bu kurallar, şirketlerin uymakla yükümlü olduğu yasalar, yönetmelikler ve şirketlerin yönergeleri gereğince değişen iş yapma biçimine uygun olarak güncellenir. İşlerin yapılması sırasında oluşan veri, kayıplara ve tutarsızlıklara yol açılmaksızın sistemde kayıt altına alınır. Bir sistem bileşeninde oluşan veriler, diğer sistem bileşenlerince erişilerek kullanılabilir; gereksiz veri yinelemelerinin doğuracağı veri tutarsızlığı riski ortadan kalkar.


Bu yapıyla bilgi tanımlanan kuralla işletilir. Veriye erişmek kolaylaşır. Veri yanlışlarını gidermek gibi işlemlere zaman harcanmaz. Raporlar ek kontrol ve karşılaştırmalara gerek kalmaksızın sistemden güvenle alınır. İş yapma verimliliği ve üretkenlik artar. AYBS+’nin devreye alınmasıyla iş birimlerinin iş yapış biçimleri daha sistemli bir hal alır. Plan yaparak ve plana uyarak çalışma alışkanlığı gerekli kılınır; bu yaklaşım, hem her bir iş biriminde hem de şirketin tamamında nitelikli bir işleyişe olanak sağlar.

Maliyetleri Düşürmek

Verimliliğinin artması, operasyonel maliyetlerinin düşmesine etki eder. AYBSile işlerde kullanılan kaynakların (işçilik ve araç kullanım süreleri, malzemelerin miktarları vb.) izlenmesiyle işlem maliyetleri saptanır, şirketin giderleri nedenleri tespit edilerek ölçülür. Sonuçlar iyileştirmeye yönelik olarak raporlanır. Böylece, işlemlerin daha uygun maliyetlerle yapılmasının yöntemleri tanımlanır.

Denetim ve İzlenebilirliği Sağlamak

İş birimlerinin görevleri  AYBS+ ortamında yerine getirilir. İşlemler sistem tarafından başlatılır, sonuçları sisteme girilir.  İşlemlerin kimler tarafından, hangi tarihlerde yapıldığı, ne kadar sürede tamamlandığı izlenir. Bir işin yapılmasına ilişkin iş adımları, başlangıcından bitişine -ileriye doğru- ve bitişinden başlangıcına -geriye doğru- tüm tarihçesiyle izlenebilir. AYBS+’nin bu yapısı, şirket içi denetim ve izlenebilirliğe katkı sağlar.

İşleyişi Yönlendirmek, Süreç Yönetimi Sağlamak

AYBSkullanıcılarını bir sonraki işlemle ilgili yönlendirir. Tetikleyicisi olan işlemlerde, ilgili kural gerçekleşmeden sonraki aşamaya geçişe izin vermez. Sonraki aşamanın kural gereği belirgin olduğu durumda otomatik iş emirleri oluşturur. Süreci yönetmek için gerekli kurallar kurulum sırasında sisteme yerleştirilir.

Güvenilirliği Artırmak

İşleyiş, kişisel yorum ve kararlar yerine, öntanımlı kurallara bağlı yürütülür. Bu sayede; sisteme girilen verilerin ve bu verilerden üretilen bilgilerin kurallara uygun, sağlıklı ve tutarlı olması sağlanır. Çok sayıda kullanıcının erişeceği modüllerde, verinin ve işlemlerin doğruluğu, sistemde tanımlı iş süreçleriyle, kullanıcıların yetkilendirilmesiyle ve veri erişim-denetim-izleme yöntemleriyle güvence altına alınır. Üretilen bilgiye duyulan güvenle birlikte kurumsal güvenilirlik de artar.

Kayıp ve Kaçakları En Aza İndirgemek

AYBS+ Enerji dağıtımında ve satışında karşılaşılan kayıpların ve kaçakların ortadan kaldırılmasını hedefler. Şirket teknolojik altyapısının olanak verdiği oranda sahadaki sistemlerdeki veriyi anlık olarak izler, tüketim ve tahsilat verileri üzerinden karşılaştırmalı raporlar sunar. Teknik ya da ticari kayıp-kaçağa yol açan nedenleri raporlamaya yönelik veri toplar. AYBS+ toplanan verileri öntanımlı kurallarla karşılaştırarak, kayıp-kaçakları giderecek işlemleri otomatik iş emirleriyle başlatır.

Gerçekçi Kestirimler ve Planlar Yapmak

Altyapı yatırım, enerji dağıtım ve satış işlemlerinin gelir ve giderleri, sistemdeki doğru, güncel ve tutarlı verilerle raporlanır. İleriye dönük kestirimler, gerçekleşme verilerine dayanılarak yapılacağından, plan ve tahminlerde sapmalar en aza indirgenir. Gelir, gider, maliyet ve kârlılığı ölçülüp analiz edilmesi sağlanır. Bütçeleme ve kurumsal değerlendirme sistemleriyle, gerçekçi plan ve tahminlerin yapılmasına, enerji satış tarifelerinin gerçekçi değerlerle önerilmesini sağlar.

Gelir, gider, maliyet ve kârlılığın ölçülüp analiz edilmesine olanak verir. Uluslararası Finansal Raporlama Standartalarına uygun mali tablolar çıkartır. Bütçeleme ve kurumsal değerlendirme sistemleriyle, gerçekçi plan ve tahminlerin yapılmasına, enerji satış tarifelerinin gerçekçi değerlerle önerilmesini sağlar.

Dağıtım Şirketi Kârlılığını Artırmak

Verimliliğini artırmak, maliyetleri düşürmek, ileriye yönelik gelir-gider tahminlerini gerçek verilere dayandırmak yoluyla şirket kârlılığı artar, sistemden alınacak kârlılık raporlarıyla, yatırım projelerinin ve tüm işlemlerin maliyetleri, kârlılığa etkileri ölçülüp; kârlılığı artırmak için gereken girişimlerde bulunulması sağlanır.

AYBS bir USTA Bilgi Sistemleri A.Ş. ürünüdür.